Darmowa dostawa od 299 zł !

Regulamin

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą UV KIDS pod adresem internetowym uvkids.pl przez Piotra Michalskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą UV KIDS Piotr Michalski, pod adresem: ul. Granitowa 1/15, 02-681 Warszawa, posiadającego NIP 566-190-97-15 i REGON 382694328, w szczególności określa zasady składania zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez klientów z usług za pośrednictwem sklepu internetowego.

§2

DEFINICJE I INTERPRETACJA

1. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta;

2. Klient lub Użytkownik – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z Usług Sklepu, w szczególności złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie;

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. 2018, poz. 1025, ze zmianami);

4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

5. Konto – indywidualnie utworzony obszar w Serwisie udostępniany każdemu Użytkownikowi w ramach Sklepu, z użyciem którego Użytkownik może składać Zamówienia po zalogowaniu, bez konieczności każdorazowego podawania swoich danych osobowych oraz w ramach którego Użytkownik ma możliwość zarządzania swoimi danymi osobowymi;

6. Login – adres e-mail Użytkownika podawany podczas procesu Rejestracji, którego podanie w Serwisie jest konieczne do uzyskania dostępu do Konta;

7. Produkt lub Towar – rzecz ruchoma prezentowana w Sklepie przez Usługodawcę, mogąca stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży;

8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego UV KIDS, określający zasady funkcjonowania Sklepu Internetowego, zasady zawierania i wykonywania Umów Sprzedaży przy wykorzystaniu środków
porozumiewania się na odległość, prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną;

9. Rejestracja – czynność polegająca na wypełnieniu
przez Użytkownika formularza w Serwisie w celu założenia Konta;

10. Sklep Internetowy, Sklep lub Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem uvkids.pl za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu;

11. Strona – Usługodawca lub Klient;

12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Produkty;

13. Usługi Elektroniczne lub Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu;

14. Usługodawca lub Sprzedawca – Piotr Michalski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą UV KIDS Piotr Michalski, pod adresem: ul. Granitowej 1/15, 02-681 Warszawa, posiadającego NIP 566-190-97-15 i REGON 382694328;

15. Ustawa ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2019, poz. 134, ze zmianami);

16. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy Sprzedaży.

O ile z kontekstu nie wynika co innego, wyrażenia zdefiniowane w niniejszym Regulaminie w liczbie pojedynczej obejmować będą swym znaczeniem również liczbę mnogą i vice versa.

§3

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące Usługi Elektroniczne:

a) przeglądanie informacji zamieszczonych w Sklepie,

b) możliwość składania Zamówień na Produkty dostępne w Sklepie i tym samym zawierania Umów Sprzedaży na odległość,

c) prowadzenie Konta w Sklepie,

d) Usługę newsletter.

2. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na możliwości przeglądania informacji zamieszczonych w Serwisie zawierana jest w momencie wejścia Użytkownika na stronę Sklepu.

3. Usługa umożliwiająca składanie Zamówień i zawieranie Umów Sprzedaży na odległość świadczona jest zarówno na rzecz Użytkowników zarejestrowanych i niezarejestrowanych w Serwisie.

4. Świadczenie Usługi Elektronicznej prowadzenia Konta w Sklepie odbywa się na podstawie umowy zawieranej przez Usługodawcę i Użytkownika z chwilą rejestracji Użytkownika w Serwisie. Użytkownik zobowiązany jest podać wszystkie dane wymagane w formularzu rejestracyjnym (w szczególności Login oraz podać Hasło jakie chce przypisać do Konta) i potwierdzić zamiar utworzenia Konta. Po otrzymaniu przez Usługodawcę zlecenia utworzenia Konta, Usługodawca może zweryfikować poprawność podanych przez Użytkownika danych i w razie wątpliwości zwrócić się do Użytkownika o wyjaśnienie lub poprawienie danych. Usługodawca potwierdza utworzenie Konta przesyłając potwierdzenie na adres e-mail Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Konta zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przez Usługodawcę utworzenia Konta.

5. Umowa o świadczenie Usługi newsletter polegającej na przesyłaniu na adres e-mail Użytkowników materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących Produktów oferowanych w Sklepie zawierana jest z chwilą podania przez Użytkownika w Serwisie adresu poczty elektronicznej i kliknięcia przycisku „Zapisz się”.

6. Usługi Elektroniczne świadczone są nieodpłatnie.

§4

OBOWIĄZKI STRON

1. Podczas Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych.

2. Użytkownik jest jedyną osobą upoważnioną do dokonywania operacji na swoim Koncie. Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia dostępu do Konta, w szczególności do nieprzekazywania danych dostępowych do Konta, w tym Hasła, osobom trzecim.

3. Konto zawiera informacje podane przez Użytkownika podczas Rejestracji. Użytkownik po zalogowaniu do Konta ma wgląd do swoich danych i może je modyfikować.

4. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu i korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa i niezakłócający jego działania ani nie utrudniający korzystania z Serwisu przez innych Użytkowników.

5. Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkownika w Serwisie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:

a) treści naruszających przepisy prawa lub prawa osób trzecich,

b) treści mających charakter erotyczny lub z innych powodów nieodpowiednich dla osób poniżej 18 roku życia,

c) treści zawierających groźby, nawołujących do agresji,

d) treści wprowadzających w błąd,

e) treści sprzecznych z zasadami współżycia społecznego lub zasadami „netykiety”,

f) treści zawierających wulgaryzmy i zwroty mogące w jakikolwiek sposób naruszyć godność osób trzecich,

g) treści promujących jakiekolwiek strony internetowe lub towary lub usługi osób trzecich.

6. W ramach świadczenia Usług Elektronicznych Usługodawca zapewnia techniczną sprawność i poprawność działania Sklepu, w szczególności – umożliwia Użytkownikom składanie Zamówień.

7. Usługodawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych w celu zabezpieczenia danych przed ich pozyskaniem przez osoby nieupoważnione.

8. W przypadku gdy Użytkownik: podał nieprawdziwe dane, dopuścił się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników, dopuścił się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Usługodawca może:

a) wezwać Użytkownika do zaniechania naruszeń lub do usunięcia skutków dokonanych naruszeń,

b) odmówić Rejestracji Użytkownika lub odmówić przyjęcia Zamówienia, jak też trwale usunąć Konto Użytkownika lub czasowo zablokować dostęp Użytkownika do Konta – po bezskutecznym wezwaniu Użytkownika do zaniechania naruszeń lub usunięcia skutków dokonanych naruszeń,

c) w razie zamieszczenia treści naruszających przepisy prawa, postanowienia Regulaminu lub dobre obyczaje – wstrzymać publikację tych treści na stronach Portalu, usunąć te treści ze stron Portalu lub zablokować dostęp do nich.

9. Usługodawca zobowiązuje się do prawidłowej realizacji Zamówień złożonych przez Użytkowników oraz dołożenia wszelkiej staranności przy udzielaniu informacji Użytkownikom.

§5

ZAMÓWIENIA

1. Informacje o Produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Ceny Produktów w Sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto, tzn. zawierają podatek VAT.

3. Ceny nie zawierają kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

4. Ceny Produktów w Sklepie są wiążące w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.

5. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

6. Złożenie Zamówienia nie wymaga Rejestracji i posiadania Konta.

7. Klient składając Zamówienie, składa ofertę zakupu określonego Produktu skierowaną do Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu na warunkach podanych w opisie Produktu.

8. Przed złożeniem Zamówienia Klient powinien zapoznać się z opisem Produktu zamieszczonym w Sklepie.

9. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu na odległość za pośrednictwem Sklepu należy dokonać wyboru Produktu, podać niezbędne dane wymagane przez Sprzedawcę podczas procesu składania Zamówienia oraz ostatecznie złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty.

10. Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu.

11. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu, zawierającą potwierdzenie wszystkich elementów Zamówienia. Wraz z otrzymaniem przez Klienta takiej wiadomości dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży.

12. Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby Zamówienie zostało zrealizowane, tj. przygotowane i przekazane do wysyłki, następnego dnia roboczego po dniu zaksięgowania na koncie Sprzedającego wpłaty całkowitej kwoty należnej za Zamówienie, dokonanej przez Klienta.

§6

PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

a) płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata);

b) płatności elektroniczne Paynow. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest mBank S.A.

c) płatności elektroniczne Blue Media. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

d) płatności kartą. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A. Dostępne formy płatności - Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.

2. W przypadku płatności przelewem, o której mowa w punkcie 1 a) kwota należna Sprzedawcy za Zamówienie zostanie podana na stronie podsumowania Zamówienia oraz w e-mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia. Klient ma 2 dni robocze na dokonanie płatności za Zamówienie (przy czym za moment dokonania płatności rozumie się moment uznania konta Sprzedawcy). Po upływie tego czasu nieopłacone Zamówienie zostanie anulowane.

§7

DOSTAWA

1. Dostawa Zamówień odbywa się za pomocą:

a) kuriera UPS

b) kuriera DPD

c) paczkomatów Inpost.

2. Koszt przesyłki ponosi Klient, który jest informowany o całkowitym koszcie dostawy przed finalnym zatwierdzeniem danego Zamówienia. Informacje o Zamówieniu oraz koszcie dostawy Zamówienia zostaną również wysłane do Klienta drogą e-mailową, po złożeniu Zamówienia na adres podany w formularzu Zamówienia lub przypisany do usługi Konta w Sklepie.

3. Klient powinien sprawdzić stan przesyłki podczas jej odbioru w obecności pracownika firmy kurierskiej. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient powinien zgłosić ten fakt kurierowi i sporządzić protokół reklamacyjny oraz poinformować o tym fakcie Sprzedawcę.

§8

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży Produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni od objęcia Towarów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru.

2. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt 1, wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres e-mail Sprzedawcy: info@uvkids.pl. Oświadczenie można złożyć także na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Towarów zawartej na odległość, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą.

4. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Produkt powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego nienaruszalność podczas transportu.

5. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów do Konsumenta.

8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, tj. zwróci Konsumentowi kwotę jaką Konsument musiałby zapłacić za dostarczenie mu Towaru wybierając najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

10. Sprzedawca uprawniony jest do wstrzymania się ze zwrotem należności, o których mowa w punkcie 7, do momentu otrzymania Produktu od Konsumenta lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

§9

REKLAMACJE

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru.

2. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową Sprzedaży.

3. Reklamacje z tytułu rękojmi za wady (niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży) można składać pisemnie na adres Sprzedawcy lub pocztą e-mail.

4. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:

a) żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo

b) żądać usunięcia wady; albo

c) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, o których mowa w pkt a) lub b).

5. Kupujący nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

6. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży (wady fizycznej) Konsument powinien odesłać Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności i dowodem zakupu.

7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru.

8. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania.

§10

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na możliwości przeglądania informacji zamieszczonych w Sklepie ulega rozwiązaniu wskutek zaprzestania korzystania przez Użytkownika ze Sklepu.

2. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi prowadzenia Konta bez wskazywania przyczyn z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w formie pisemnej na adres Usługodawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: info@uvkids.pl.

3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi prowadzenia Konta z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w formie pisemnej na adres zamieszkania lub adres korespondencyjny Użytkownika, podany w jego Koncie  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany na jego Koncie, w szczególności gdy Użytkownik narusza Regulamin lub dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu.

4. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie Usługi prowadzenia Konta w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

5. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej Konta nie wpływa na ważność, skuteczność ani wykonanie Umów Sprzedaży, które zostały zawarte przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu przed dniem rozwiązania umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej Konta.

6. Każda ze Stron może w dowolnym momencie wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi newsletter poprzez przesłanie stosownego oświadczenia drugiej Stronie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§11

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

§12

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. W ramach świadczenia Usług Elektronicznych Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2019, poz. 123, ze zmianami), do przetwarzania danych osobowych Klientów niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług.

2. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000, ze zmianami).

3. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych może uniemożliwiać Usługodawcy świadczenie Usług Elektronicznych oraz Klientom dokonywania zakupów w Sklepie.

4. Usługodawca dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klienta. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

5. Klient ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.

6. Usługodawca może, na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000, ze zmianami), powierzać przetwarzanie danych osobowych Klienta innym podmiotom.

7. Na potrzeby świadczenia Usług Elektronicznych dla Klienta, Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe:

a) nazwisko i imię Klienta,

b) numer PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

c) adres zamieszkania lub adres do korespondencji,

d) adres e-mail,

e) numer telefonu.

8. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu w zakładce polityka prywatności.

§13

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookies oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.

2. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Klient posiadało w szczególności:

a) system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,

b) skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),

c) zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,

d) aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,

e) oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.

§14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

2. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.

3. Usługodawca uprawniony jest do wprowadzania zmian w Regulaminie. O zmienionym Regulaminie Usługodawca informuje na stronach Sklepu Internetowego oraz, niezależnie od tego, Klientów posiadających Konto. Klient posiadający Konto może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi prowadzenia Konta w terminie 14 dni od dnia poinformowania go o zmianach Regulaminu.

4. Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu Internetowego przez Usługodawcę wiążą Klienta, pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej Konta drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o zmianie Regulaminu.

5. Wyłączne prawa do wszelkich treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do: zdjęć, opisów Produktów, bazy wiedzy zawartej w zakładce „dlaczego odzież UV”, informacji zawartych w zakładce „o nas”, nazwa Sklepu, logo Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub odpowiednio podmiotom, z którymi Usługodawca współpracuje. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez uprzedniej, pisemnej zgody Usługodawcy.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium